1 2 13

กิจกรรมต่างๆ


โรงพยาบาลรือเสาะ รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19
ทีมสารสนเทศนำเสนอผลการดำเนินงานและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบฯ64
งานสารสนเทศจัดประชุมเวทีนำเสนอ Flow การปฏิบัติงานกรณีระบบขัดข้องของแต่ละหน่วยงาน
กิจกรรมวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2563
“รับมอบประกาศนียบัตร สำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety ประจำปี 2563”
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ
โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะพหุวัฒนธรรม คปสอ.รือเสาะ
ทีมสารสนเทศประชุมเพื่อวางระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล

 


คลังภาพRH UPDATEข่าวรับสมัครงาน